Djelatnost

Djelatnost

Sastanak Prvi Upravni odbor

“Zaštita biodiverziteta i razvoj nacionalnih parkova Bjeshkët e Nemuna i Prokletije”

Obuka o biodiverzitetu I zaštiti životne sredine u Nacionalnom parku Prokletije,

Sastanak Prvi Upravni odbor

Activities

05.Maja 2016.

Latest  Activities

5. maja 2016 vodeći aplikant Agencija za lokalnu demokratiju Kosova, Asocijacija Trentino con i Balcani  započela je prokogranični projkeat u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo, čiji je projekt menadžer iz LDA Kosovo, Elbert Krasnići.

U okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, održan je prvi sastanak Upravne grupe a kao dio projekta BorN –Priroda bez granica. Zaštita biodiverziteta i razvoj nacionalnih parkova Prokletije and Bjeshkët e Nemuna, koji je finansiran od strane Evropske unije a kojim upravlja Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Projekat sprovode Trentino con il Kosovo u saradnji sa Opštinom Plav, Agnecijom za zaštitu životne sredine Kosova i Centrom za Regionalni razvoj Rozaje.  Upravna grupa je sastavljena od predstavnika 7 partnera, i to iz organa lokalne samouprave i Organizacija civilnog društva. Na prvom sastanku učestvovali su predsjednik Opštine Petnjica Samir Agovic, sekretar Opštine Rozaje, Nezir Dacic, direktor sekretarijata za ekonomski razvoj Opštine Plav i direktor Asocijace Trentino Con il Balcani, Maurizio Camin. Opšti cilj projekta je da se zainteresovanim subjektima sa Kosova i Crne Gore obezbijede znanja i prilike da unaprijede prekograničnu saradnju u sektoru zaštite životne sredine kroz zajedničke inicijative na više nivoa koje imaju za cilj zaštitu, promociju i upravljanje  vrijednim i osjetljivim ekosistemima u zaštićenim područjima, unapređujući javno-privatni dijalog (NVOa, privatnih biznisa na lokalnom nivou i lokalne samouprave). Projekat će trajati 18 mjeseci a sprovodi se u okviru mjere Zaštita životne sredine i održivi ekonomski razvoj na pograničnom području između Kosova i Crne Gore.

 

25.11.2016

The Presentation of the Cross-Border Ecological Network and Web GIS

On the 25th of November 2016, in Peja, in the framework of the project Born – Borderless Nature. Biodiversity Protection and Development of the natural park Prokletije and Bjeshkët e Nemuna, has been held an open presentation of the BorN project and its activities conducted so far. The Project is funded by the European Union Office in Kosovo in the context of the cross-border program Kosovo - Montenegro and implemented by the Association Trentino con il Kossovo, the Kosovo Environmental Protection Agency and the Municipality of Peja in Kosovo in partnership with the Municipality of Plav and the Regional Centre for Development of Rozhaja.

Sastanak sa ravnateljem Kosovskog Agencija za zaštitu okoliša

26.05.2016

Go to Activities

26. maja 2016. godine, Elbert Krasnići, menadžer projekta BorN – Priroda bez granica.- Zaštita biodiverziteta i razvoj Nacionalninh parkova Prokletija i Bjeshkët e Nemuna, kao i dva stručnjaka iz udruženja Albatros SRL. Michele Caldonazzi i Klaudio Torboli održali su sastanak sa direktorom KAZŽS (Kosovskom agencijom za zaštitu životne sredine), g dinom Ilirom Morinom, radi razgovara o mogućnostima saradnje, kako bi se uspješno postigli ciljevi projekta, i za opšte dobro našeg društva i, još važnije za zaštitu naših zelenih bogatstava na Kosovu, posebno u Nacionalnom parku, Prokletije.

 

G-din Krasnići,je na početku ukratko sumarno predstavio projekat I pojasnio sledeće korake u implementaciji projekta. G-din Caldonazzi i Torboli,ukratko su predtavili situaciju u vezi prirode i pitanje životne sredine u Trentu, I na koji način prenijeti ovu praksu i ekspertizu na Kosovo G-din Morina je bio veoma otvoren i raspoloženja da sarađuju sa projektom BorN, jer je KAZŽS ko aplikant na projektu, i kao javna ustanova o budućim projektima koji mogu proizaći iz odlične saradnje Asocijacije Trentino con i Balcani i drugih Trentino institucija osnovanih na Kosovu.

Go to web GIS

What is a Web GIS?

Web mapping is the process of using maps delivered by geographical information systems (GIS). Since a web map on the World Wide Web is both served and consumed, web mapping is more than just web cartography, it is both a service activity and consumer activity. Web GIS emphasizes geodata processing aspects more involved with design aspects such as data acquisition and server software architecture such as data storage and algorithms, than it does the end-user reports themselves. The terms web GIS and web mapping remain somewhat synonymous. Web GIS uses web maps, and end users who are web mapping are gaining analytical capabilities. The term location-based services refers to web mapping consumer goods and services. Web mapping usually involves a web browser or other user agent capable of client-server interactions

“Zaštita biodiverziteta i razvoj nacionalnih parkova Bjeshkët e Nemuna i Prokletije”

25.Maja 2016. do 1.juna 2016.

GO TO WEB GIS

Identifikacija slijepih miševa, u okviru obuke o Zaštiti biodiverziteta I životne sredine u Nacionalnim parkovima Bjeshkët e Nemuna i Prokletije, koja je održana u period od 25 . Maja 2016. do1 . juna 2016. Od strane dva italijanska prirodnjaka iz Albatros Srl. in Trento: Mikelea Kaldonazija i Klaudija Torbolija;

Obuka o biodiverzitetu I zaštiti životne sredine u Nacionalnom parku Prokletije,

26 -31 Maj 2016

Obuka je realizovana od strane Albatros Srl misije na Balkanu, koja ima za cilj promociju biodiverziteta na Kosovu i Crnoj Gori u okviru prekograničnog projekta BorN – Priroda bez granica. Zaštita biodiverziteta i razvoj nacionalnih parkova Prokletije i Bjeshkët e Nemuna.

Obuka je organizovana 26 -28 maja na Kosovu, na prostoru Nacionalnog Parka Bjeshkët e Nemuna, i od 29 -31 maja 2016 na teritoriji Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori.

Kurs u okviru koga su održane dvije sesije realizovan je na dvije teritorije, Bjeshkët e Nemuna i Prokletije nacionalnim parkovima, od strane dva italijanska prirodnjaka, Michele Caldonazzi i Claudio Tromboli iz Albatros Srl. Trento, u saradnji sa Ass. Trentino con i Balcani.

Formativni procesi su podijeljeni u dvije različite sesije. Prvi je, bio teoretska obuka o argumentima u vezi sa biodiverzitetom i zaštititom životne sredine. Obuci su prisustvovali profesori biologije, studenti ekologije, predstavnici parkova Bjeshket e Nemuna i Prokletija i mladi ljudi iz udruženja i organizacija koje se bave pitanjima zaštite životne sredine. Visoko interesovanje je pomoglo da obuka bude participativna i analitička.

 

Na zahtjev učesnika razmatrani su neki detalji i razlike među najčešćim vrstama na Balkanu i u Evropi. Dalja tema obuke bila je upotreba veb-GIS i upotreba kartografije za mapiranje širenja biodiverziteta. Konkretno, radilo se na konceptu građanske-nauke, veoma česte u Italiji, koja predviđa učešće stanovništva u definisanju ovih karata biodiverziteta, prikupljanje informacija o prisustvu vrsta, životinja ili biljaka u specifičnoj oblasti. Druga sesija održana je na terenu. Posjeta terenu imala je za cilj neposredno prikupljanje podataka o flori i fauni u nižim oblasitma. Dva stručnjaka iz Trentina, identifikovala su više od 300 životinjskih vrsta (uglavnom ptica, gmizavaca i slijepih miševa) na području oba nacionalna parka. Ovi relevantni podaci o biodiverzitetu u nacionalnim parkovima, će uskoro biti unešeni u Veb GIS sistem. Veoma važan aspekt, koji je u više navrata istaknut na osnovu ciljeva projekta BORN je da se stvori odnos između građana, profesionalaca koji se odnose na pitanja životne sredine, kao i različitih organizacionih struktura

koje rade direktno na zaštiti životne sredine, ne samo na nacionalnom nivou, već i između dvije zemlje uključene u projekat: Kosovo i Crna Gora Ovaj proces neće samo imati za cilj zaštitu biodiverziteta, već i identifikaciju različitih vrsta u datim oblastima, kako bi društvo imalo svijest o svojim prirodnim i bogatstvima biodiverziteta.

 

"Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Trentino con il Kosovo, i ni na koji način ne odražava stavove Kancelarije Evropske unije na Kosovu”

Projekat finansira Evropsla unija posredstvom

Kancelarije Evropske na Kosovu

Copyright © 2016 TCK (Trentino con il Kossovo). All right reserved.

Privacy & Policy

Cookies

Map web

Social Media

Publikacije